بستن

ابزارهای تبلیغاتی

change_in_number_of_advertisers_by_ad_format
دیجیتال مارکتینگ

نیتیو ادز Native Ads بر بام تبلیغات دیجیتال در سال ۲۰۱۷ قرار گرفت

در یک سال گذشته تبلیغات دیجیتال سهم قابل توجهی از بودجه دیجیتال مارکتینگ را از آن خود کرده است. سهم سال به سال فضاهای مختلف برای تبلیغات دیجیتال در حال
بیشتر بخوانید