براساس تحقیق انجام شده توسط آژانس کانسیومر ریپورتز از بین بیش از 740 هزار دارنده خودرو نتایج جالبی در مورد قابل اعتمادترین برند خودرو در جهان بدست آمده است. این...