بستن

پشتم گرمه

homecare
تبلیغات

شعار چای گوزل و آوای ایران رادیاتور ؛ ایده پردازی تبلیغات هوم کر

تبلیغات نسبتاً موفق «چایتو عوض کن!» از چای گوزل و تبلیغات ایران رادیاتور با بازگشت نوه‌ی عمو یادگار با آوای «پشتم گرمه» مطمئناً می‌تواند مثال‌های موفقی در جلسات ایده‌پردازی برای
بیشتر بخوانید