پرسودترین صنایع در سال 2015 از نگاه مجله فوربس

مجله فوربس به بررسی پرسودترین صنایع پرداخته است.
در این پیش‌بینی که برای سود خالص سال 2015 انجام شده است 19 بخش صنعت آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
Most-profitable-industries2
فناوری مرتبط با سلامتی Health Technology در فهرست مجله فوربس با 21 درصد سود خالص در صدر صنایع قرار گرفته است. امور مالی Finance با 17.3 درصد و فناوری Technology Services با 16.1 درصد سود خالص در مقام دوم و سوم پرسودترین صنایع آمریکا جای گرفته‌اند. به دنبال این موارد، صنایع مرتبط با فناوری الکترونیک Electronic Technology با 13.2 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد.

مطالعه بیشتر: قدرتمندترین زنان جهان در مجله فوربس

این صنعت درسال 2011 سود خالصی برابر با 11.5 درصد می‌داده است که به نظر می‌رسد در هر سال با رشد خوبی مواجه است.
مهمترین نمونه‌های موفق در این صنعت، شرکت‌های اپل Apple با 22.6 درصد و کوالکام Qualcomm با 30.6 درصد سود خالص هستند.
sector-net-margin
جالب اینجاست که در انتهای این فهرست کم سود‌ترین صنایع مربوط به مواد معدنی است.
مواد معدنی انرژی‌زا در سال 2011 سودی برابر با 7.4 درصد می‌داده است این درحالی است که برای سال 2015 پیش‌بینی 2.1 درصدی برای سود خالص آن شده است و در مورد مواد معدنی غیرانرژی‌زا از 6.7 درصد به 1.1 درصد سود خالص رسیده است.