بستن

تجربه کاربری دیجیتال

مقالهموضوع

تفاوت تجربه کاربری با تجربه مشتری چیست؟

تجربه کاربری (UX) به تعامل افراد و محصول بر می‌گردد و با مقیاس‌هایی چون میزان موفقیت، میزان خطا، قطع شدن پروسه‌ی در حال انجام و زمان مورد نیاز برای تکمیل
بیشتر بخوانید