شاید روزی که شبکه‌های اجتماعی پا به زندگی ما گذاشتند، جایگاه مشخصی برای آن در بین فعالان حوزه بازاریابی متصور نبودیم و بعضاً در بسیاری از موارد ترد نیز شد....