معضل کم آبی و خشکسالی زمین یک موضوع جهانی است و پرداختن به آن، موضوع بسیاری از تبلیغات داخلی و خارجی بوده است. استفاده از دو مقوله ترس از ضرر...