روزها بلند تابستان فرصت مناسبی برای روی کاغذ آوردن افکار و برنامه‌است است. ما هم سعی کردم که بررسی های خود را جمع‌بندی کنیم و پنج پیش‌بینی که می‌تواند در...