یاد گرفته‌ایم برای ارج نهادن به موضوعی خاص و یا برای نهادینه کردن مفهومی هفته‌ای با نام و به نام آن برگزار کنیم. هفته‌هایی که می‌آیند و می‌روند با نام‌های...