الگوریتم های جدید اینستاگرام

الگوریتم جدید اینستاگرام چگونه محتوا را در بخش فید نمایش می‌دهد؟

آیا می خواهید بیشتر در فید های اینستاگرام کاربران دیده‌شوید؟ آیا نمی دانید کدام محتوا در اینستاگرام شما را بیشتر به مخاطبان جدید نشان می…