سهام نایکی (NKE) به مویی بند است و یک اتفاق کوچک در مسابقه ورزشی ممکن است همه زحمات این شرکت برای برندینگ را بر باد دهد. این خطر نه تنها...