کمپین تصفیه آب : کتاب قابل نوشیدن

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

نزدیک به 663 میلیون انسان در دنیا دسترسی به آب پاکیزه برای نوشیدن ندارند. همین موضوع باعث حرکتی برای ایجاد کمپین کتاب قابل نوشیدن The Drinkable Water شده است.
هر برگ از این کتاب یک فیلتر است که آب آلوده را به آب قابل آشامیدن تبدیل می‌کند.
هر برگ می‌تواند تا 100 لیتر آب را تصفیه کند و هر کتاب به تنهایی می‌تواند برای چهار سال آب آشامیدنی یک نفر را تصفیه کند.
cover_The_drinkable_book

The-Drinkable-Book-Filter-1

3030129-inline-s-drinkable-04

The-Drinkable-Book-How-it-works
برگه‌های کتاب قابل نوشیدن مورد آزمایش قرار گرفته و براساس نتایج تا 99% از باکتری‌ها را از بین می‌برد.

ویدئوی معرفی این کمپین را مشاهده کنید:

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0