بررسی اجمالی هویت و شخصیت برند بانک‌های برتر ایرانی

نویسنده میهمان: محمد قاضی‌زاده

هويت برند همان جوهره برند است. مهمترين و منحصربفردترين خصوصيات برند، در هويت برند نمايان مي شود. پرفسور جان کاپفرر معتقد است « داشتن يک هويت، يعنی بودن شما، همانطور که هستيد؛ تبعيت از طرح ثابت ولی فردی خودتان »

هويت برند، تعيين‌کننده فرديت، آرمانها و اهداف، ارزشها و علائم شناسايی برند است. از ديدگاه کاپفرر، تفاوت هويت و تصوير در اين است که هويت، آن چيزی است که شما هستيد؛ در حاليکه تصوير، برداشتی است که مصرف‌کننده طی ارتباط با شما، از شما استنباط می‌کند.

شخصيت برند، ويژگيهای انساني است که به برند نسبت داده مي‌ شود.این ويژگيها، بخشی از هويت برند را تشکيل می‌دهند. پرفسور ديويد آکر، عقيده دارد « برندها با تعريف شخصيت انسانی خود، وعده‌ای را به مصرف کنند گان می‌دهند ».

اين ويژگيها نيز مانند تصوير در اثر فعاليتهای سازمان در ذهن مصرف کننده ايجاد می‌شود. شخصیت برند مبنايی است که ارتباطات برند با مصرف‌ کنندگان براساس آن شکل می‌گيرد. آنچه مسلم است تمامی برندها شخصيت دارند. در صورتی‌که سازمانها اين شخصيت را طراحی نکنند، در اثر فعاليتهای آنها، به مرور اين شخصيت در ذهن مصرف‌کننده شکل خواهد گرفت.

در اساليدهای بعد خواهيم ديد که بعضاً در مورد بانک‌های بزرگ خصوصی ايرانی اين شخصيت تعريف شده ، اما اکثر اين مجموعه‌ها در انتقال آن به مخاطبين خوب عمل نکرده‌اند.
[slideshare id=52152609&doc=random-150827214605-lva1-app6892]

دریافت فایل PDF بررسی اجمالی هویت و شخصیت برند بانک‌های برتر ایرانی