اقتباس یا کپی برداری در تبلیغات دو مقوله کاملا مجزا از هم هستند. این موضوع به زمان جهانی شدن فعالیت‌های مارکتینگ برندها و نیاز به ایجاد آگاهی و تمایل در...